Głowno 26.07.2021

Zapytanie Ofertowe 

wg Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 ,00 zł netto w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Głownie 

             1.Nazwa i adres Zamawiającego : 

Miejskie Przedszkole Nr 1 95-015 Głowno ul. Wigury 7 zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 130 000 ,00zł netto .

 

 

            2.Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych na potrzeby żywienia wychowanków  Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie ul. Wigury 7  zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu , w podziałe na 8 części :

  część 1- artykuły suche – ryby 

 część 2  -nabiał

  częćś 3 – mięso ,  wędliny 

  część 4 -  pieczywo i wypieki cukiernicze 

  część 5 - warzywa i owoce świeże 

  część 6  - wyroby kuliarne gotowe 

  część 7 -  mrożonki 

   część 8 - drób,wyroby drobiowe

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  , wykonawca może złożyć ofertę na dowolna ilość części .

3)Zamawiający, dopuszcza składanie ofert równoważnych , (gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na producenta danego towaru , rozumie się przez to produkt przykładowy , a Zamawiający dopuczcza złożenie oferty równoważnej o innej nazwie pod warunkiem , że posiadać one będą te same  parametry  jakościowe  co produkty podane przykładowo )

4)Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa , w szczegulności : w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.z 2010 r Nr 136 poz 914 z póź zm)w tym HACCP:w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz.U.z 2005 r Nr 187 , poz 1577 z póź zm):w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.z 2006 r Nr 17 poz 127 z póź zm) : w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 w sprawie  wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci . .

5)Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment w zakresie jego jakości oraz zobowiązuje się , że termin  przdatności do spożycia znajdujący się na każdym opakowaniu jednostkowym  danego asortymentu w chwili dostawy nie będzie krótszy niż ½ terminu przydatności określonego przez producenta .  do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na etykietach .

6)W przypadku otrzymania artykułów o niewłaściwej  jakości Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację , a Wykonawca dokona wymiany na artykuły spełniające wymagania jakściowe .

7)Podane w formularzu ofertowym ilości artykułów stanowią szacunkowe zapotrzebowanie ,  jakie Zamawiający przewiduje zakupić . Z  tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu .

8)Dostawy artykułów spożywczych  do Zamawiającego odbywać się będzie  na koszt Wykonawcy , środkiem transportu spełniającym warunki do przewozu żywności( w tym do przewozu mięsa , wędlin i mrożonek ) ,  w orginalnych , nienaruszonych opakowaniach .

9)Dostawy artykułów spożywczych  następować będzie na podstawie zamówień składanych  Wykonawcy  przez Zamawiającego telefonicznie  lub osobiście .

  1.               Warunki płatności :

Płatności za wykonaną dostawę Zamawiający bedzie realizował przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  lub rachunku .

Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania  zamówienia .

           4. Inne szczegułowe wymagania Zamawiającego :

1) Dostawcy bioracy udział w postępowaniu powinni posiadać uprawnienia do wykonywania dostaw żywności wynikające z właściwego rejestru albo wisu do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiazek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadać wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności.

3)Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia transportem do przewozu żywności .

                    5. Termin realizacji zamówienia : od 1.09.2021 do 31.08.2022

   1)Termin związania z ofertą :

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostaje związany ofertą przez 30 dni.

  1. Kryteria wyboru ofert : cena – 100 %

   1)  Za cenę przyjmuje się wartość  ogółem brutto wskazaną przez oferenta w 

    poszczególnych  formularzach ofertowych wg  części (ostatni wiersz : RAZEM ; OGÓŁEM).

    2) Wykonawca  określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu .

    3)  Oferta winna zawierać:  

       a)Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem  – załącznik nr 3

       b)Powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim

       c)Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i 

       rachunkowe , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę  .

  4)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  5) Treść oferty musi odpowiadać treści opisu warunków zamówienia.

6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie  wg zoru : „Oferta na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby żywienia wychowanków Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie „ w siedzibie Zamawiającego  : Miejskie Przedszkole Nr 1  95-015 Głowno ul. Wigury 7 , wysłać pocztą na adres Zamawiającego , lub na adres :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 4.08.21do godz. 15-t
 7)    Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli  :

a)oferta zostanie  złożona po terminie

b)treść oferty nie  odpowiada treści ogłoszenia

c)zawiera rażąco niskie ceny w stosunku do przedmiotu zamwienia 

8) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada  wszystkimwymaganiom określonym w niniejszym opisie i została oceniona jako

 najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria wyboru  ofert.

9) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe o wynikach postępowania   na  swojej stronie internetowej , podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania wybranego Wykonawcy a także cenę wybranej ofert .

7.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentem : Anna Łapacz  tel :0427191085 

  1. Sposób przygotowania oferty : Formularz oferty

9.Dokumenty wchodzące w skłąd  zapytania  :

 

Podpisane zapytanie ofertowe

 

- załącznik  1 .1 do 1.8 -szczegułowy formularz cenowy

- załącznik 2 - formularz oferty

 - załącznik 3 – wzór umowy 

- załącznik 4 – klauzula RODO

 Wykonawca ma  możliwość wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy zamówień publicznych .

 

Opracował

Anna Łapacz

Opublikował 

Michał Sokół

 

                                                                                                  Zatwierdził:

                                                                                                        Dyrektor Miejskiego Przedszkola  Nr  1

Izabella Kotecka 

 

Głowno 05.08.2021

 

Informacja dotycząca złożonych ofert w postępowaniu

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opracował

Anna Łapacz

Opublikował 

Michał Sokół

Zatwierdził:

                                                                                                        Dyrektor Miejskiego Przedszkola  Nr  1

Izabella Kotecka 

 

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie - 2017
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.