Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym
i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.

Głowno, dnia. 22.08.2022r.

 

Informacje dotyczące złożonych ofert w postępowaniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Przygotowała: Anna Łapacz

Zatwierdziła: Izabella Kotecka

Opublikował: Michał Sokół

Głowno 9.08.2022wg Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 ,00 zł netto w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Głownie

1. Nazwa i adres Zamawiającego :
Miejskie Przedszkole Nr 1 95-015 Głowno ul. Wigury 7 zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 ,00zł netto .

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby żywienia wychowanków Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie ul. Wigury 7 zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu , w podziałe na 8 części :
część 1- artykuły suche – ryby
część 2 -nabiał
częćś 3 – mięso , wędliny
część 4 - pieczywo i wypieki cukiernicze
część 5 - warzywa i owoce świeże

część 6 - wyroby kuliarne gotowe

część 7 - mrożonki

część 8 - drób,wyroby drobiowe

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , wykonawca może złożyć ofertę na dowolna ilość części .

3) Zamawiający, dopuszcza składanie ofert równoważnych , (gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na producenta danego towaru , rozumie się przez to produkt przykładowy , a Zamawiający dopuczcza złożenie oferty równoważnej o innej nazwie pod warunkiem , że posiadać one będą te same parametry jakościowe co produkty podane przykładowo ).

4) Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa , w szczegulności : w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.z 2020 r poz 2021 z póź zm)w tym HACCP:w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz.U.z 2005 r Nr 187 , poz 1577 z póź zm):w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.z 2006 r Nr 17 poz 127 z póź zm) : w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 w sprawie wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci (Dz.U.z 2016.poz.1154)

5) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment w zakresie jego jakości oraz zobowiązuje się , że termin przdatności do spożycia znajdujący się na każdym opakowaniu jednostkowym danego asortymentu w chwili dostawy nie będzie krótszy niż ½ terminu przydatności określonego przez producenta do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na etykietach .

6) W przypadku otrzymania artykułów o niewłaściwej jakości Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację , a Wykonawca dokona wymiany na artykuły spełniające wymagania jakościowe .

7) Podane w formularzu ofertowym ilości artykułów stanowią szacunkowe zapotrzebowanie , jakie Zamawiający przewiduje zakupić . Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu .

8) Dostawy artykułów spożywczych do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy , środkiem transportu spełniającym warunki do przewozu żywności( w tym do przewozu mięsa , wędlin i mrożonek ) , w orginalnych , nienaruszonych opakowaniach .

9) Dostawy artykułów spożywczych następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub osobiście .

3. Warunki płatności :

Płatności za wykonaną dostawę Zamawiający bedzie realizował przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku .
Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

4. Inne szczegułowe wymagania Zamawiającego :

1) Dostawcy bioracy udział w postępowaniu powinni posiadać uprawnienia do wykonywania dostaw żywności wynikające z właściwego rejestru albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiazek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadać wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności.

3) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia transportem do przewozu żywności .

5. Termin realizacji zamówienia : od 1.09.2022 do 31.08.2023

1)Termin związania z ofertą :

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostaje związany ofertą przez 30 dni.

6. Kryteria wyboru ofert : cena – 100 %

1) Za cenę przyjmuje się wartość ogółem brutto wskazaną przez oferenta w
poszczególnych formularzach ofertowych wg części (ostatni wiersz : RAZEM ; OGÓŁEM).

2) Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu .

3) Oferta winna zawierać:
a)Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem – załącznik nr 3
b)Powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim
c)Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i
rachunkowe , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę .

4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5) Treść oferty musi odpowiadać treści opisu warunków zamówienia.

6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie wg zoru : „Oferta na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby żywienia wychowanków Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie „ w siedzibie Zamawiającego : Miejskie Przedszkole Nr 1 95-015 Głowno ul. Wigury 7 , wysłać pocztą na adres Zamawiającego , lub na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19.08.2022 r do godz.12-tej.

7) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli :
a) oferta zostanie złożona po terminie ,

b) treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia ,

c) zawiera rażąco niskie ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia .

8) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym opisie i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria wyboru ofert.

9) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej , podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania wybranego Wykonawcy a także cenę wybranej ofert .

7.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentem : Anna Łapacz tel :0427191085

8. Sposób przygotowania oferty : Formularz oferty

9.Dokumenty wchodzące w skłąd zapytania :
- załącznik 1 .1 do 1.8 -szczegułowy formularz cenowy - link
- załącznik 2 - formularz oferty  - link
- załącznik 3 – wzór umowy - link
- załącznik 4 – klauzula RODO - link


Wykonawca ma możliwość wystawiwnia i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy zamówień publicznych .

Zatwierdził:
Dyrektor MiejskiegoPrzedszkola Nr 1
Izabella Kotecka

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

logo

Z przyjemnością informujemy, iż Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie zostało beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” Priorytet 3 Kierunek Interwencji 3.1 Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego i uzyskało wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa                  w wysokości 3 tysięcy złotych. Wysokość finansowego wkładu własnego Gminy Miasta Głowno wynosi 750 złotych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Planowany budżet Programu na lata 2021 - 2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest zaprojektowany i wdrożony przez: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Głównym celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzmacnianie, popularyzacja i promocja czytelnictwa wśród dzieci.

Udzielone wsparcie finansowe jest przeznaczone na zakup nowości czytelniczych oraz na podjęcie działań promujących czytelnictwo. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w sposób znaczący wpłynie na doposażenie przedszkola w nowości wydawnicze i pogłębienie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

Głowno 26.07.2021

Zapytanie Ofertowe 

wg Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 ,00 zł netto w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Głownie 

             1.Nazwa i adres Zamawiającego : 

Miejskie Przedszkole Nr 1 95-015 Głowno ul. Wigury 7 zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 130 000 ,00zł netto .

 

Czytaj więcej...

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Czytaj więcej...

PROJEKT ,,Z RODZINKĄ DLA EKOROZWOJU - PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEJ REALIZOWANY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W GŁOWNIE” W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017 DOTOWANY PRZEZ WFOŚ i GW w ŁODZI

fundusz WFOSiGWProjekt ,,Z Rodzinką dla Ekorozwoju - Program Edukacji Przyrodniczo - Ekologicznej” jest realizowany w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Głownie w roku szkolnym 2016 /2017. Projekt jest dotowany w kwocie 15 000,00 zł przez WFOŚ i GW w Łodzi. Dotacja została pozyskana w ramach KONKURSU Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA ROK SZKOLNY 2016 /2017, ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Łodzi.

W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in. wzbogacenie szaty roślinnej w ogrodzie przedszkolnym. Planowane do zasadzenia rośliny, to m.in.: Świerki srebrzyste, Brzozy, Sosny, Klony, Głogi, Jarzębie, Tawuły, Perukowce, Kosodrzewiny, Chortensje, Berberysy, Tuje, Rododendrony, Magnolie, Azalie, Ketmia, Wierzby. Zaplanowano, także wzbogacenie bazy przedszkola w pomoce dydaktyczne m.in., tj.: ,,Plansze - Ekosystemy”, ,,Okazy rozwojowe roślin”, ,,Symulatory obiegu wody” , ,,Niezbędniki badacza - podróżnika”, ,,Model układ słoneczny i gwiazdy”, ,,Mini szklarnie”, zestawy botaniczne, puzzle i układanki przyrodniczo - ekologiczne, mikroskopy, teleskopy, lupy, chusty: ,,Gwiaździste niebo”, ,,Kwiatek”, ,,Trakt” itp. W ramach realizacji projektu, zaplanowano m.in.: liczne konkursy przyrodniczo - ekologiczne dla dzieci i ich rodziców, prace ogrodowe, zajęcia terenowe, mini rajdy, zbiórki surowców wtórnych, zbiórki zakrętek, segregacje odpadów, mini eksperymenty, mini obserwacje przyrodnicze, happeningi, pokazy mody ekologicznej, akcje sprzątania Grabowego Parku, warsztaty przyrodniczo - ekologiczne, warsztaty stacjonarne ,,Mini Planetarium”, wycieczki przyrodniczo - ekologiczne do: Konarzewa ,,Gospodarstwo agroturystyczne”, Lipki ,,Ekologiczna produkcja miodu”, Borysewa ,,Zajęcia edukacyjne w ZOO Safarii”. Uczestnikami projektu są przedszkolaki Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie, ich rodzice, pracownicy przedszkola, przedszkolaki i uczniowie zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, przedstawiciele środowiska lokalnego i samorządowego. Podjęte w ramach projektu, działania przyrodniczo - ekologiczne przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczestników w/w projektu.

      Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie po raz czwarty zostało laureatem wojewódzkiego konkursu ,,EKOBELFRY – EKOSZKOŁA” organizowanego   przez WFOŚ i GW w Łodzi.  Certyfikat, symboliczny czek - nagrodę w kwocie  5 000 zł,  w  trakcie  uroczystej  Gali,  odebrała  liczna  reprezentacja   w  osobach:      

 

 Pani Izabelli Koteckiej dyrektora, Pana Grzegorza Janeczka Burmistrza Głowna, przedstawicieli Rady Pedagogicznej, przedszkolaków, ich  rodziców  i  rodzeństwa.  Uroczysta Gala odbyła się w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Gromkie brawa zebrał pokaz Rodzinnej Mody Ekologicznej, poprzedzony  nagraniem - wywiadem zachęcającym  do segregowania   i recyklingu  odpadów. 

Czytaj więcej...

Informacje kontaktowe

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W GŁOWNIE
UL. WIGURY 7
95-015 Głowno

T. 42 719 - 10 - 85
F. 42 719 - 10 - 85
E. mp1@glowno.pl

Godziny otwarcia:

Pn - Pt: 8:00 - 16:00

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2016