Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym
i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.

ADMINISTRATOR DANYCH 

 

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole  nr 1 z siedzibą w Głownie, ul. Wigury 7, 95-015 Głowno, tel./fax.: +48 (42) 7191085, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowana przez Dyrektora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Inspektorem ochrony danych jest Pan Jakub Kuszmider. Można się z nim kontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO zgody którą Pani/Pan wyrazili poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi) lub na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO czyli spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

a.               dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

b.              sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c.               ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; (kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe lub  kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych)

d.              usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;( prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)

e.               cofnięcia zgody, w dowolnym momencie (w przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody), bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZANIE DANYCH 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

OKRES ARCHIWIZACJI 

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, wynikających z treści korespondencji i w związku z tym okres ich przechowywania może być indywidualny. Po zakończeniu celu w jakim dane zostały zebrane mogą być one przetwarzane do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

INNE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość. 

Wstęp

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo, • dokumenty (PDF) nie są dostępne cyfrowo,                                                   
  • • na stronie znajdują się linki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-10-01

Deklaracja została poddana przeglądowi dnia: 2023-03-30

Deklaracja została zaktualizowana dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa - Izabella Kotecka

adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

numer telefonu -  42 719 10 85

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury wnioskowo - skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także, zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.                                                                        

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.    

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy  niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także, złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie znajduje się przy ul. Wigury 7 w Głownie.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wigury.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Przy schodach do budynku znajduje się domofon umożliwiający przywołanie pracownika przedszkola.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Na parterze budynku, przy wejściu po prawej stronie (drugie drzwi) znajduje się gabinet dyrektora - miejsce obsługi interesantów.

W budynku nie ma wind.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, hol i pomieszczenia na parterze.

Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedszkole posiada parking.

Przed przedszkole znajduje się parking.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Konieczne jest wyposażenie psa asystenta w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Podmiot nie zapewnia możliwości skorzystania przez osoby głuche z bezpłatnych usług tłumacza migowego zarówno na miejscu, jak i online.

Aplikacja mobilna

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

INFORMACJE KONTAKTOWE

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W GŁOWNIE
UL. WIGURY 7
95-015 Głowno

T. 42 719 - 10 - 85
F. 42 719 - 10 - 85
E. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia sekretariatu:

Pn - Pt: 8:00 - 16:00

Informacje kontaktowe

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W GŁOWNIE
UL. WIGURY 7
95-015 Głowno

T. 42 719 - 10 - 85
F. 42 719 - 10 - 85
E. mp1@glowno.pl

Godziny otwarcia:

Pn - Pt: 8:00 - 16:00

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2016